Măsuri de dezvoltare

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A COMUNEI

 

Infrastructura fizică

 • Realizarea drumurilor de calitate
 • Asigurarea alimentării cu apă potabilă de la reţea, la nivel de calitate stabilit prin normative în vigoare, în întreaga comună;
 • Asigurarea evacuării apei menajere, uzate şi pluviale în condiţiile prevăzute de lege;
 • Dezvoltarea economico-sociale a comunei
 • Introducerea în "societatea informaţională" a comunei şi a satului. 
 • Introducerea reţelelor de gaze
 • Depozit de deşeuri menajere şi/sau industriale, platformă de transfer

 

Dezvoltarea fondului locativ și asigurarea spațiilor pentru instituții publice

 • asigurarea dezvoltării urbanistice:
 • conservarea clădirilor de patrimoniu şi privat, refacerea faţadelor clădirilor (mai ales cele care sunt considerate monumente arhitecturale sau istorice);
 • elaborarea planului de cadastru imobiliar şi edilitar al comunei Peregu Mare şi a satului Peregu Mic;
 • construirea de noi locuinţe;
 • reparaţii de şcoli şi grădiniţe;
 • asigurarea şi dezvoltarea oficiilor poştale (fax, internet, etc.)
 • construirea terenuri de sport şi de agrement

 

Transportul

 • odernizarea - repararea drumurilor comunale conform UE;
 • nfiinţarea pistelor pentru biciclişti

 

Spațiile verzi de agrement 

 • asigurarea, întreţinere şi dezvoltarea spaţiilor verzi şi edilitare:
 • crearea de spaţii verzi noi;
 • înlocuirea arborilor stradali îmbătrâniţi şi care prezintă pericolul de a cădea în anumite condiţii, respectiv produc avarii la reţele electrice de joasă tensiune şi telefonie în cazul unor furtuni şi ploi;
 • întreţinerea şi aranjarea arborilor stradali şi din parcuri;
 • înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii, precum şi dotarea acestora cu mobilier adecvat;

 

Cimitire și servicii funerare

 • modernizarea serviciilor funerare prin organizare şi dotare.

 

Salubrizarea comunei și a satelor

 • organizarea colectării gunoiului (platformă transfer) cu firme particulare şi transportarea acestuia la deponeu ecologic din oraşul Arad (36 km)
 • înfiinţarea de WC-uri publice în locurile necesare
 • reamenajarea canalelor de irigaţie şi desecare
 • organizarea de companii de deratizare şi dezinsecţie cu materiale de calitate pentru -rentabilizarea acestor acţiuni

 

Asigurarea iluminatului public stradal

 • studierea modului de iluminat public stradal, rentabilizarea acestui sistem şi optimizarea consumului energiei electrice;
 • studierea sistemului de iluminat stradal cu intensitate diferită pe anumite perioade de timp, în vederea economisirii energiei electrice şi a scăderii costurilor;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu randament sporit şi consum redus de energie electrică;
 • asigurarea cu globuri incasabile a lămpilor pentru protecţia acestora în parcuri, pieţe şi în alte zone unde iluminatul trebuie asigurat şi protejat.

 

Comercializarea produselor

 • modernizarea şi igienizarea pieţei
 • crearea spaţiilor comerciale în vederea asigurării de servicii necesare populaţiei şi viitorilor turişti în comuna Peregu Mare şi satul Peregu Mic. De exemplu magazine de desfacere produse artizanale, obiecte sportive, piese de schimb auto şi piese de schimb maşini agricole, ateliere de reparat auto, maşini electro- casnice, agricole etc.

 

PROMOVAREA COMUNEI ŞI ATRAGEREA INVESTITORILOR

 

În acest scop, se va acţiona în sensul realizării unui mediu favorabil de afaceri, prin înfiinţarea în cadrul Primăriei a unei agenţii de valorificare a potenţialului economic local, având o bancă de date bine pusă la punct (pe calculator). Promovarea comunei se va putea face prin editarea de pliante şi alte materiale promoţionale, organizarea de simpozioane mai ales pe teme favorabile publicităţii comunei Peregu Mare şi a satului Peregu Mic crearea unei pagini INTERNET în care să fie prezentată comuna respectiv oportunităţile de afaceri în această zonă.

Un alt mod de a veni în întâmpinarea posibililor investitori este promovarea de hotărâri ale consiliului local al comunei Peregu Mare şi a satului Peregu Mic, concretizate în facilităţi acordate celor ce vor să investească în perimetrul comunei.

Astfel, atragerea investitorilor se va putea face prin acordarea unor facilităţi, concretizate prin scutiri de taxe, concesionare de terenuri dotate cu utilităţi, accelerarea circuitului actelor necesare demarării investiţiei. În acest sens, ar fi benefică colaborarea Primăriei comunei Peregu Mare cu alte instituţii cu rol de consultanţă, intermediere şi finanţare.

Înfiinţarea de asociaţii lucrative în vederea accesării fondurilor de la diferite programe ale Uniunii Europene (Sapard, Phare etc) pentru dezvoltarea producţiei.

 

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI COMUNEI

 

La nivelul comunei Peregu Mare pentru dezvoltarea industriei se impun următoarele:

 • înfiinţarea industriilor producătoare competitive mai ales în industria prelucrării, a laptelui, a cărnii, a fructelor, a legumelor, a plantelor industriale (materia primă este la îndemână)
 • realizarea unei infrastructuri adecvate pentru transferul de tehnologie
 • încurajarea cooperării regionale în cadrul Regiunii a V-a Vest şi internaţionale (întrucât comuna este relativ aproape de graniţă)
 • sprijinirea IMM-urilor (Întreprinderi Mici şi Mijlocii)
 • valorificarea avantajului poziţiei geografice
 • stimularea cu prioritate a industriilor nepoluante
 • atragerea resurselor private (sponzorizări), naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor la toate capitolele

 

                                                                DEZVOLTAREA AGRICULTURII


 • întocmirea documentaţiei hărţilor cadastrale şi închiderea pe cadastru;
 • stimularea înfiinţării de asociaţii pe profil de exemplu asociaţia producătorilor de legume, de carne, de lapte, de cereale, de plante industriale şi/sau medicinale, de turism etc.
 • completarea registrului agricol prin declararea averii mobile şi imobile a tuturor proprietarilor din comună şi sat;
 • sprijinirea producătorilor agricoli prin organele de consultanţă tehnică nou înfiinţate (sau se va înfiinţa în cadrul Primăriei Peregu Mare) privind oportunităţile de cultivare a pământului din proprietatea personală;
 • cultivarea de plante tehnice şi medicinale în funcţie de condiţiile pedoclimatice ale zonei şi de industria dezvoltată în judeţ (zahăr, bere, spirt, tutun etc.);
 • sprijinirea producătorilor privind creşterea şi dezvoltarea zootehniei, singura cale în etapa actuală de valorificare a cerealelor produse respectiv a păşunilor imense existente în zonă;
 • extinderea combaterii biologice a bolilor şi dăunătorilor plantelor de cultură;
 • reinfinţarea silviculturii benefică pentru această regiune;
 • reorganizarea exploatării mai eficiente a păşunilor;
 • rezolvarea problemei colectării şi a prelucrării laptelui;
 • promovarea unui sistem de asigurare contra factorilor de risc;
 • elaborarea unor studii comune de marketing privind sectorul agro-alimentar din regiune precum şi posibilităţile de dezvoltare reciproc avantajoasă a acestuia;
 • schimburi de experienţă în domeniul viticulturi şi pomiculturii;
 • promovarea cooperării transfrontaliere în domeniul silvic şi agricol;
 • atragerea resurselor private (sponzorizări), naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor la toate capitolele

 

DEZVOLTAREA SERVICIILOR

           

Pentru dezvoltarea serviciilor din Peregu Mare se impun următoarele:

 • sprijinirea dezvoltării reţelelor de telecomunicaţii;
 • dezvoltarea sistemului de informare-comunicare;
 • realizarea unei reţele comune de informare a producătorilor agricoli;

 

TURISMUL

 

Comuna Peregu Mare nu beneficiază de un turism bine organizat, fapt ce se impune a fi schimbat în turism de agrement, turism rural, turism sportiv, şi agro turism. Acest lucru se poate realiza prin următoarele:

 • construirea de terenuri de golf, piste de cicloturism terenuri de sport etc.
 • înfiinţarea de herghelii pentru dezvoltarea călăritului în rândul turiştilor
 • punerea în valoare a clădirilor, a monumentelor istorice şi culturale ale zonei şi implementarea lor în diferite circuite turistice
 • dezvoltarea de servicii de cazare - parcare a turiştilor stimularea sponzorilor
 • promovarea Peregu Mare şi Peregu Mic pe piaţa de turism
 • promovarea de noi trasee turistice
 • promovarea de pachete turistice
 • organizarea de cursuri pentru cei care se vor implica în servicii pentru turism o pregătire bună în domeniul turismului rural este cea mai bună investiţie. După absolvirea cursurilor cursanţii vor primii o DIPLOMĂ care va fi eliberat de Consiliul Naţional de Învăţare la Distanţă.
 • realizarea unei baze de date cu toate punctele de turism rural, agro-turism, turism sportiv, realizarea de materiale publicitare pentru promovarea regiunii şi a gospodăriilor incluse în turism. Conectarea acestei baze de date cu cele existente în judeţ, ţară şi/sau străinătate;
 • atragerea resurselor private (sponzorizări), naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor din la toate capitolele
 • consiliile locale să acorde facilităţi prin:

-       acordarea unor terenuri pentru a construi obiective pentru dezvoltarea turismului;

-       să aibă prioritate la racordarea energiei electrice, la reţele de gaze, apă şi canalizare;

-       Ministerul Turismului acordă consultaţii gratuite;

-       Reclame apar gratuit pe publicaţiile Ministerelor, Consiliului Judeţean şi consiliile Locale.

 

CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, SPORT

 

În domeniul culturii, învăţământului, sănătăţii şi sportului se impun următoarele:

 • atragerea resurselor private (sponzorizări), naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor la toate capitolele domeniul cultural şi educaţional;
 • educarea în spiritul protecţiei şi conservării mediului natural;
 • organizarea de cursuri, în colaborare cu alte instituţii, de pregătire şi perfecţionare a personalului implicat în activităţile culturale;
 • îmbunătăţirea reţelei sanitare şi a celei de asistenţă socială; 
 • utilizarea în comun a reţelei sanitare înalt specializate.
 • construirea de noi terenuri de sport

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Primăria Peregu Mare se poate implica în următoarele proiecte privind forţa de muncă:

 • înfiinţarea unor centre, finanţate de la buget, de recalificare şi reconversie a forţei de muncă, pentru a ajuta în acest mod combaterea şomajului, mai ales în agricultură, pomicultură, zootehnie şi turism;
 • găsirea de soluţii accelerate de creare de locuri de muncă pentru cei cu venituri mici şi dezavantajaţi sociali (muncitori sezonieri pentru lucrări de gospodărire comunală).
 • găsirea unor activităţi pentru locuitorii vârstnici cu venituri mici şi cu pământ puţin în vederea complectării veniturilor lor materiale. (lucrări artizanale, etc.)
 • sprijinirea infinţării IMM-urilor pentru legarea forţei de muncă în comună, reducerea numărului navetiştilor

 

REFORMAREA POLITICILOR SOCIALE

În acest sens, se va acţiona în trei direcţii:

 • crearea condiţiilor pentru o viaţă sănătoasă şi în siguranţă pentru cetăţenii comunităţii, prin prevenirea conflictelor sociale;
 • sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale non-profit care se ocupă cu probleme sociale;
 • revitalizarea şi conservarea structurilor sociale caracteristice vieţii rurale ;

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MEDIU


În ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, se va acţiona în următoarele direcţii:

 • evaluarea şi protejarea zonelor turistice;
 • evaluarea, în colaborare cu Agenţia de Protecţia Mediului, a agresiunilor produse asupra mediului înconjurător şi refacerea zonelor poluante;
 • accentuarea măsurilor protejare a mediului în domeniului creşterii animalelor, a culturilor agricole şi a fondului silvic;
 • protejarea spaţiului rural ca spaţiu de viaţă ecologic şi stimularea producţiei agricole ecologice;
 • cooperarea în vederea delimitării şi protejării ariilor cu mediu fragil;
 • întreprinderea de acţiuni comune pentru protecţia florei şi faunei din aria zonei.
Înapoi